Beheer & advies

erkend labo fod wasoOp basis van de asbestinventaris wordt een beheersplan opgemaakt voor de sanering.

Calculatie van het project - budgetbepaling

Onderzoek naar sloop- en saneringsalternatieven inclusief de bijbehorende kostenstudies, bijvoorbeeld bij planvorming en projectontwikkeling.

Bestek

Een bestek wordt geschreven met eisen betreffende de uitvoering, aannemers geselecteerd en er op toegezien of de sanering plaatsvindt conform eisen gesteld in bestek en werkplan.
Het bestek vormt voor de kandidaat-aannemer een document om de offerte op te baseren. De precieze omschrijving van de werkzaamheden per kostenpost zal de opdrachtgever in staat stellen om een betrouwbare vergelijking van de binnengekomen offertes te maken.

Werkplan

Het werkplan (plan van aanpak) geeft de opdrachtgever een duidelijk inzicht in de gevolgen van de asbestverwijderingswerken voor de opdrachtgever, de gebruikers van het gebouw, de uitvoerders van het project alsmede in de te volgen werkwijze. Het werkplan omvat:

  • een omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden
  • een overzicht van de te verwijderen asbesthoudende en eventueel niet asbesthoudende materialen
  • organisatorische zaken die de gebruikers van het gebouw aangaan
  • informatie voor de uitvoerders van het project aangaande kosten en uitvoering
  • een planning van de uit te voeren werken met bijkomende werkzaamheden van renovatie of herisolatie
  • een beschrijving van de verantwoordelijkheden van opdrachtgever en uitvoerders
  • te nemen veiligheidsmaatregelen
  • een omschrijving van de saneringstechnieken. 

Aan de opdrachtgever zal in eerste instantie een voorlopige versie van het bestek worden voorgelegd zodat eventuele lacunes en/of tegenstrijdigheden t.a.v. de bestaande bestekken en inkoopvoorwaarden tijdig kunnen worden weggewerkt.
 
BE-consult heeft een ruime ervaring op het vlak van projectbeheer.

Extra informatie vindt u op de website van de Vlaamse overheid: www.lne.be