Opmaak wettelijke asbestinventaris

erkend labo fod wasoBE-Consult bvba is uw partner bij uitstek voor het  opmaken van een asbestinventaris en andere aan asbest gerelateerde diensten.

Door de sterk veranderende markt en werkmethoden werd het dringend tijd voor een nieuw K.B. "betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest". De wetgeving van 1986, aangepast in 1991, was achterhaald en de recentste Europese richtlijn m.b.t. asbest was nog niet vertaald in de Belgische wetgeving. Vandaar het nieuwe K.B. van 16 maart 2006 met als doel zo weinig mogelijk werknemers aan een zo laag mogelijke concentratie asbestvezels blootstellen. Wie nog geen asbestinventaris en beheersprogramma heeft of enkel over verouderde documenten beschikt, moet onmiddellijk deze documenten opstellen of aanpassen. Dit is al verplicht sinds 1/01/1995.

Voorbereiding van de inventaris

Vooraleer aan de eigenlijke inspectieopdracht van de inventaris wordt begonnen is het aangewezen om de nodige documenten, plannen en/of bestekken van de gebouwen, die naar aanleiding van bouw - of verbouwing zijn gemaakt, te verzamelen. Indien nodig kan bijkomende informatie van gebruikte materialen aan de fabrikant gevraagd worden.

Alle technische inlichtingen en handleidingen kunnen worden aangevraagd. Een overzichtsplan van het bedrijf wordt aangemaakt. Er wordt contact opgenomen met het erkend labaratorium voor de monsteranalyses van de genomen monsters.
De toegang tot de lokalen wordt georganiseerd.

Voor het starten van de asbestinventaris is het nuttig een duidelijke informatieverstrekking aan het comité PBW en aan het personeel te organiseren. Dit kan onder meer door middel van voorafgaande asbest-infosessies.

Inspectiebezoek

Er wordt een visuele en/of destructieve inspectie uitgevoerd van de gebouwen en installaties op basis van een checklist . Alle materialen waarvan aangenomen wordt dat ze asbest bevatten, worden opgenomen in de inventaris. Van verdachte, mogelijk asbesthoudende materialen wordt een staal genomen. Dit staal wordt onderzocht door het FOD erkend laboratorium van BE-Consult. 

Info asbestanalyses erkend laboratorium BE-Consult klik hier.

Rapportage

Na de opsporing en de registratie van het aanwezige asbest in het gebouw of installatie wordt een rapport gemaakt. De inventaris en het daaraan gekoppelde beheersprogramma zijn de basisdocumenten om de blootstelling van werknemers te evalueren op plaatsen waar asbest louter aanwezig is en voor alle werken waarbij er asbestvezels kunnen vrijgemaakt worden.
In de meeste gevallen is het ook nuttig dat we de aanwezige asbesttoepassingen op plannen aan te duiden.

Beschrijving en risico - evaluatie.

Er wordt een beschrijving van het aanwezige product gegeven met name: de soort asbest, bezettingsgraad per lokaal, activiteiten die aanleiding kunnen geven tot blootstelling aan asbest. Er wordt een klasse-indeling gemaakt van het asbest. klasse 1 ongebonden asbest, klasse 2 gebonden asbest. Voor de risico-evaluatie worden de verschillende factoren die het risico tot blootstelling aan asbest bepalen beoordeeld:

asbest

 • Toestand van het materiaal
 • Waterschade
 • Vrije oppervlakte
 • Toegankelijkheid voor gebruikers
 • Beweging van het materiaal
 • Voorkomen in verluchtingssystemen
 • Broosheidsgehalte
 • Asbestgehalte

Advisering naar beheersprogramma

Na de risico beoordeling wordt een voorstel voor beheersplan opgemaakt wat resulteert uit de opstelling van de risico beoordeling door het toepassen van een rekenkundige formule.  Het beheersprogramma kan bestaan uit:

 • Een regelmatige beoordeling van het materiaal minstens 1 maal per jaar.
 • Maatregelen die moeten genomen worden wanneer het materiaal in slechte staat is: fixatie, inkapseling, verwijdering.
 • Instructies voor werkzaamheden van asbestverwijdering.

Een belangrijk nieuw gegeven in de gewijzigde wetgeving is dat de aannemer/contractor werken aan een gebouw niet mag starten zolang hij geen asbestinventaris ter beschikking heeft.

Aanduiding van het asbest

Een belangrijk hulpmiddel in de praktijk is de etikettering van de asbesthoudende materialen waar dat mogelijk is. De eigen technicus os de werknemer van de contractor kan meteen vaststellen dat hij te maken heeft met asbesthoudend materiaal.

Sloopinventaris

Wanneer een pand moet worden gesloopt, is het belangrijk dat de sloper op voorhand weet welke en hoeveel afvalstoffen in dit pand schuilen. Dan kan de sloper hiermee rekening houden bij zijn offerte.  Onze diensten opmaak sloopinventaris klik hier.

De sloopinventaris leidt tot een beter inzicht in de totale sloopkosten en tot minder discussies achteraf tussen de opdrachtgever en aannemer over de kosten.

De opstelling van dit selectief sloopbestek kan eventueel in combinatie met een asbestinventaris gebeuren.

Meer informatie vindt u op de website van OVAM: