Asbestafbouw Vlaanderen

Het Actieplan Asbestafbouw bevat verschillende maatregelen om Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig te maken.
Zo stelt het enkele nieuwe bepalingen voor rond asbest in het Materialendecreet, met name op het vlak van:

  • inventarisatie
  • verwijdering
  • beheer
  • verboden handelingen

Daarnaast zijn er in het actieplan diverse ondersteunende acties opgenomen.

1. Inventarisatie van asbest

De Vlaamse Regering voorziet in de toekomst een inventarisatieplicht bij verkoop van een woning gebouwd voor 2001.
Vanaf 2032 is iedere gebouweigenaar verplicht om een geldig asbestinventarisattest te bezitten.

Een gecertificeerd asbestdeskundige zal deze asbestinventaris opstellen en registreren in een centrale databank van de OVAM , vervolgens levert de OVAM een asbestinventarisattest af.
De asbestinventaris is een inventaris van de aanwezige asbesthoudende materialen in een gebouw. Het wordt opgemaakt na grondige inspectie van alle materialen en gebouwonderdelen die mogelijk asbest bevatten. Voor elk materiaal of gebouwonderdeel waar asbest in zit wordt een advies naar veilig beheer of verwijderen.

Bij verhuur is de eigenaar van een gebouw verplicht zijn huurders een kopie van asbestinventarisattest te bezorgen.

2. Verwijdering van asbest

Het actieplan Asbestafbouw streeft ook naar een versnelde verwijdering van asbesthoudende materialen die mogelijk asbestvezels vrijgeven:

  • Tegen 2034 moeten de meest risicovolle asbesttoepassingen worden weggenomen uit Vlaamse gebouwen en woningen.
  • Tegen 2040 moeten alle andere asbesttoepassingen in slechte staat verwijderd zijn.

Voorlopig zijn beide streefdata enkel wettelijk verplicht voor overheidsgebouwen en -infrastructuur.
Voor particulieren en private eigenaars geldt de verplichting nog niet. De Vlaamse Regering voorziet wel bijkomende maatregelen als de afbouw van asbest tegen 2034 en 2040 niet voldoende vordert.

3. Beheer van asbest

Het actieplan Asbestafbouw legt eigenaars op om de asbesttoepassingen in hun gebouw of woning veilig te beheren.
Wie asbesthoudend materiaal in zijn gebouw heeft, moet voortaan alle maatregelen nemen om te voorkomen dat het asbest een risico vormt voor de gezondheid of voor het leefmilieu.